ΕΤΑΝΑΜ

Πρόσκληση με απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών

Η ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.  προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, σε εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών προκειμένου για τη διενέργεια τακτικού και φορολογικού Ελέγχου των διαχειριστικών χρήσεων 2024, 2025, 2026, 2027 και 2028 της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση με απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών Read More »

Απόφαση Ένταξης Πράξεων 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών ΠΑΑ

  Δημοσιοποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων της 2ης Πρόσκλησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του ΠΑΑ 2014-2020   Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο.Τ.Α.» (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) ανακοινώνει την ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ της με αρ. πρωτ. 292/28.08.2023 (6ΛΡΠ46ΝΠΜ0-ΘΙΙ) 2ης πρόσκλησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, με τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ

Απόφαση Ένταξης Πράξεων 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών ΠΑΑ Read More »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Νέα Δημόσια Έργα ΠΑΑ 2014-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπεγράφησαν στην  Π. Ε. Άρτας,  οι Συμβάσεις των νέων Δημοσίων Έργων, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του προγράμματος προσέγγισης CLLD/LEADER, του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (ΠΑΑ 2014-2020), μεταξύ της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσωπούμενης από τον Πρόεδρο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Νέα Δημόσια Έργα ΠΑΑ 2014-2020 Read More »

Οριστικός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων ΠΑΑ 2014-2020

Η ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙOY ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ  Α.Ε- Αναπτυξιακός ΟΤΑ (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) » με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, και την αριθμ. 81/08.02.2024 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER   ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. 292/28-8-2023 με κωδ.: 19.2_2/M 2953931, 2ης Πρόσκλησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα , Μέτρου 19.2

Οριστικός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων ΠΑΑ 2014-2020 Read More »

Προσωρινός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων ΠΑΑ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προσωρινός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων ΠΑΑ Η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ  ανακοινώνει σήμερα την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος, Μέτρου 19.2 παρεμβάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των 12 αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στην ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ και η διαδικασία διοικητικού ελέγχου. Ο Προσωρινός Πίνακας

Προσωρινός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων ΠΑΑ Read More »

Οριστικός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Δημοσίων έργων ΠΑΑ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης – Οριστικός Πίνακας2ης πρόσκλησης πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020 Δράση  19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές Η Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου- Αμβρακικού ΑΕ Αναπτυξιακός ΟΤΑ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. 143/10.04.2023

Οριστικός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Δημοσίων έργων ΠΑΑ Read More »

Προσωρινός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Δημοσίων έργων ΠΑΑ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης – Προσωρινός Πίνακας2ης πρόσκλησης πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020 Δράση  19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» Η Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου- Αμβρακικού ΑΕ Αναπτυξιακός ΟΤΑ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. 143/10.04.2023 (κωδ.

Προσωρινός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Δημοσίων έργων ΠΑΑ Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων σήμανσης(WetlandLife)

Η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ στο πλαίσιο των σκοπών και των δραστηριοτήτων της διαχειρίζεται προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και προωθεί τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς. Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1751/24-08-2021 Πρόσκλησης για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020, με τίτλο «Δραστηριότητες Συνεργασίες», η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων σήμανσης(WetlandLife) Read More »

Μετάβαση στο περιεχόμενο