ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 87/03-05-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΤΙOY ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Στα πλαίσια πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020», και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014-2020», εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/12.12.16 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εφαρμογή προγράμματος τοπικής ανάπτυξης, της Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙOY ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.».
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στα πλαίσια των κάτωθι Δράσεων:
Α. Δράση 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ».
Β. Δράση 19.2.5: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ»
Η Περιοχή εφαρμογής δράσεων του τοπικού προγράμματος CLLD-LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, περιλαμβάνει όλους τους δήμους των νομών Πρέβεζας και Άρτας εκτός των Δημοτικών Κοινοτήτων Άρτας και Πρέβεζας που υπερβαίνουν τους 15.000 κατοίκους, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται σε 1.900.000,00€ (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).
Αναλυτικότερα, οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, όσον αφορά σε δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:
Α. ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ».
Υπο-δράση 19.2.4.1: Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
Αφορά σε υποδομές μικρής κλίμακας εντός οικισμών. Οι πράξεις που μπορούν να υλοποιηθούν βάσει της υποδράσης αφορούν σε έργα κατασκευής / βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, οδοποιίας, καθώς και έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων.
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 730.000,00€.
Υπο-δράση 19.2.4.2: Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία).
Μέσω της υπό-δράσης θα ενισχυθεί η δημιουργία ή η βελτίωση / αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του αγροτικού πληθυσμού, όπως αγροτικά
ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ
ιατρεία, παιδικοί σταθμοί, δημιουργική απασχόληση και φροντίδα ηλικιωμένων – παιδιών – ΑΜΕΑ, Αθλητικές εγκαταστάσεις.
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 240.000,00 €
Υπο-δράση 19.2.4.3: Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές).
Η υπο-δράση αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που συμβάλουν/στοχεύουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής όπως άλση, πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα, καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας καθώς και τουριστικών υποδομών δημόσιας χρήσης.
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 720.000,00 €
Υπο-δράση 19.2.4.4: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η υπο-δράση περιλαμβάνει ενέργειες προβολής, ανάδειξης και αξιοποίησης των πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιοχής παρέμβασης.
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 50.000,00 €
Υπο-δράση 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).
Αφορά στην εκτέλεση έργων – ενεργειών που συνδέονται με την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησής.
Δύναται να ενταχθούν πράξεις όπως για παράδειγμα μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων– συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια.
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 100.000,00 €
Β. ΔΡΑΣΗ 19.2.5: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ»
Υπο-δράση 19.2.5.1: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Αφορά στην εκτέλεση έργων βελτίωσης της σύνδεσης των κτηνοτροφικών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων με τις μεταποιητικές μονάδες της περιοχής.
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 60.000,00 €
Για όλες τις υποδράσεις το Ποσοστό Επιχορήγησης είναι:
A. για επενδύσεις που δεν παράγουν καθαρά έσοδα έως 100%.
B. για επενδύσεις που παράγουν καθαρά έσοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 της Υ.Α. 110427/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 για τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 – 2020, μετά την ολοκλήρωσή τους και ενδεχομένως κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους, τα καθαρά έσοδα αφαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των
ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ
Άρθρων 53 και 55 του Καν.651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς τη διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης.
Για όλες τις υποδράσεις δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι είναι:
– ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους
– Φορείς Δημοσίου Τομέα.
– Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 15/05/2018
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 31/10/2018
Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου- Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ), στη διεύθυνση Λεωφόρος Ιωαννίνων 210, ΤΘ 146, ΤΚ 48100, Πρέβεζα, εντός πέντε εργάσιμων ημερών και έως ώρα 14.00, από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι : Γεωργίου Γιάννης και Σταμάτη Ανθή τηλέφωνα επικοινωνίας 2682089150,1, e-mail: etanam@etanam.gr
Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ http://www.etanam.gr
Η πλήρης πρόσκληση με τα παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της ΟΤΔ, είτε μέσω του διαδικτύου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο