Πρόσκληση με απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών

Η ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.  προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, σε εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών προκειμένου για τη διενέργεια τακτικού και φορολογικού Ελέγχου των διαχειριστικών χρήσεων 2024, 2025, 2026, 2027 και 2028 της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο