Γενικά

Πρόσκληση με απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών

Η ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.  προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, σε εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών προκειμένου για τη διενέργεια τακτικού και φορολογικού Ελέγχου των διαχειριστικών χρήσεων 2024, 2025, 2026, 2027 και 2028 της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ […]

Πρόσκληση με απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών Read More »

Απόφαση Ένταξης Πράξεων 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών ΠΑΑ

  Δημοσιοποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων της 2ης Πρόσκλησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του ΠΑΑ 2014-2020   Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο.Τ.Α.» (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) ανακοινώνει την ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ της με αρ. πρωτ. 292/28.08.2023 (6ΛΡΠ46ΝΠΜ0-ΘΙΙ) 2ης πρόσκλησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, με τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ

Απόφαση Ένταξης Πράξεων 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών ΠΑΑ Read More »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Νέα Δημόσια Έργα ΠΑΑ 2014-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπεγράφησαν στην  Π. Ε. Άρτας,  οι Συμβάσεις των νέων Δημοσίων Έργων, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του προγράμματος προσέγγισης CLLD/LEADER, του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (ΠΑΑ 2014-2020), μεταξύ της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσωπούμενης από τον Πρόεδρο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Νέα Δημόσια Έργα ΠΑΑ 2014-2020 Read More »

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου ΠΑΛΥΘ

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου της «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τίτλο “Επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της προτεραιότητας 3 “Προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και προαγωγή της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας” του

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου ΠΑΛΥΘ Read More »

Πρόσκληση Προμήθειας εξοπλισμού για τον Φιλαρμονικό Σύλλογο Θεσπρωτικού “ΑΠΟΛΛΩΝ”

Ο  ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ “ΑΠΟΛΛΩΝ” στα πλαίσια του ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER» του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα» Υποδράση 19.2.4.5 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ) προκειμένου να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού, προσκαλεί τους φορείς που δραστηριοποιούνται

Πρόσκληση Προμήθειας εξοπλισμού για τον Φιλαρμονικό Σύλλογο Θεσπρωτικού “ΑΠΟΛΛΩΝ” Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση Υπηρεσιών του έργου “Πρωτοβουλία αλιέων για την προστασία του Περιβάλλοντος”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  Για την ανάθεση υπηρεσιών επιστημονικής καθοδήγησης και εποπτείας πιλοτικής εφαρμογής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, κατάρτισης μελέτης οικονομικής και περιβαλλοντικής αποτύπωσης συλλεχθέντων απορριμμάτων, καθώς και κατάρτισης σχεδίου δράσης για την εφαρμογή πολιτικής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων. Αρχείο Πρόσκλησης (9ΥΣΒ46ΝΠΜ0-ΝΒΕ)-(23PROC012567969)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση Υπηρεσιών του έργου “Πρωτοβουλία αλιέων για την προστασία του Περιβάλλοντος” Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σ.Μ.Ε. με 3 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων

Η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αφενός λόγω των αυξημένων αναγκών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σ.Μ.Ε. με 3 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων Read More »

Μετάβαση στο περιεχόμενο