2η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙOY ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Α.Ε.  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο.Τ.Α.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
CLLD/LEADER ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 – 2020

 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 292/28-08-2023  2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ) 

Στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα του ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δ.τ. ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ), καλεί τους ενδιαφερόμενους (δυνητικούς δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.

Οι Υποδράσεις  που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση εφαρμόζονται σε όλους τους  δήμους των νομών Πρέβεζας και Άρτας (εκτός των Δημοτικών  Κοινοτήτων Άρτας και Πρέβεζας), του τοπικού προγράμματος CLLD-LEADER της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.400.000,00€.

Αναλυτικότερα, οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, όσον αφορά σε Ιδιωτικού  χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
19.2.2.3Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.65%Καν. (ΕΕ) 1407/2013150.000,00
19.2.3.1Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.50%Καν. (ΕΕ) 1305/2013250.000,00
19.2.3.3Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.55%Άρθρο 14 Καν.               (ΕΕ) 651/20141.000.000,00

 Δυνητικοί Δικαιούχοι για τις ανωτέρω υποδράσεις

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, και σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται σε κάθε υποδράση.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ. Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/ την  δυνητικό δικαιούχο.

Ημερομηνία έναρξης υποβολών στο ΠΣΚΕ: Τετάρτη 30/8/2023 στις 13:00

Ημερομηνία λήξης υποβολών στο ΠΣΚΕ: Τετάρτη 15/11/2023 στις 15:00

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή  στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών και έως ώρα 14:00, να υποβάλλουν ή να αποστείλουν στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ και φυσικό φάκελο, ο οποίος θα περιέχει τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των κριτηρίων Επιλεξιμότητας – επιλογής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_2 Οδηγός Επιλεξιμότητας – επιλογής, στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», καθώς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_4 Πίνακας δικαιολογητικών, τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ­νονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 -15:00 στα γραφεία της εταιρείας ή στα τηλέφωνα 2682089150 & 268107715 (κ. Γιώργος Άρμπυρος, Γιάννης Γεωργίου), e-mail: etanam@etanam.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο