2η Πρόσκληση Δημόσια ΠΑΑ 2014-2020

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΤΙOY ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Στα πλαίσια της αρθμ.  143/10-04-2023 (ΟΠΣΑΑ M2953931) 2ης πρόσκλησης της ΟΤΔ: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙOY ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ  Α.Ε- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δ.τ. ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) » για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  ( ΠΑΑ) 2014-2020, 

Μέτρο 19 : «Τοπική ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων  (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014-2020»
Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»,
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στα  πλαίσια της   κάτωθι Δράσης:
 Δράση  19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»
Η Περιοχή εφαρμογής δράσεων του τοπικού προγράμματος CLLD-LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, περιλαμβάνει  όλους τους  δήμους των νομών Πρέβεζας και Άρτας εκτός των Δημοτικών  Κοινοτήτων Άρτας και Πρέβεζας που υπερβαίνουν τους 15.000 κατοίκους, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται σε 1.100.000,00€ (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).
Αναλυτικότερα, οι υπο-δράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, είναι οι ακόλουθες:
Υπο-δράση 19.2.4.1: Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
Αφορά σε υποδομές μικρής κλίμακας εντός οικισμών. Οι πράξεις που μπορούν να υλοποιηθούν βάσει της υποδράσης αφορούν σε έργα κατασκευής / βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, οδοποιίας, καθώς και έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων. Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 720.000,00€.  
Δυνητικοί δικαιούχοι της υπο-δράσης 19.2.4.1   είναι:
  • ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους.
Υπο-δράση 19.2.4.3: Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές).
Η υπο-δράση αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που συμβάλουν/στοχεύουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής όπως άλση, πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα, καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας καθώς και τουριστικών υποδομών δημόσιας χρήσης. Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 350.000,00€
Δυνητικοί δικαιούχοι της υπο-δράσης 19.2.4.1   είναι:
  • ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους.
Υπο-δράση 19.2.4.4: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η υπο-δράση περιλαμβάνει ενέργειες προβολής, ανάδειξης και αξιοποίησης των πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιοχής παρέμβασης. Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 30.000,00€
Δυνητικοί δικαιούχοι της υπο-δράσης 19.2.4.4   είναι:
  • Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
Επισημαίνεται ότι για τις προτεινόμενες πράξεις που εκτελούνται με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού η μη ύπαρξη οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης, καθώς και των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων.
Για όλες τις υποδράσεις το Ποσοστό Επιχορήγησης είναι:
  1. για επενδύσεις που δεν παράγουν καθαρά έσοδα έως 100%.
  2. για επενδύσεις που παράγουν καθαρά έσοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 της Υ.Α. 110427/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 για τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 – 2020, μετά την ολοκλήρωσή τους και ενδεχομένως κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους, τα καθαρά έσοδα αφαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των Άρθρων 53 και 55 του Καν.651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς τη διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης.
H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 12/04/2023
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 16/06/2023
Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην Ο.Τ.Δ. ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ , στη διεύθυνση Λεωφόρος Ιωαννίνων 210, ΤΘ 146, ΤΚ 48100, Πρέβεζα, εντός δέκα εργάσιμων ημερών και έως ώρα 14.00, από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνος  είναι :  κ. Ιωάννης Γεωργίου τηλέφωνα επικοινωνίας 2682089150-1, e-mail: etanam@etanam.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο