ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΤΙ
OY ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 20142020

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος της ΕΤΑΝΑΜ ΑΑΕ ΟΤΑ και ειδικότερα του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» του ΠΑΑ 20142020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Η Περιοχή εφαρμογής δράσεων του τοπικού προγράμματος CLLDLEADER του ΠΑΑ 20142020, περιλαμβάνει όλους τους δήμους των νομών Πρέβεζας και Άρτας εκτός των Δημοτικών Κοινοτήτων Άρτας και Πρέβεζας που υπερβαίνουν τους 15.000 κατοίκους,, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ) που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται σε 2.870.000,00€

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα, οι υποδράσεις ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα εξής:
19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα. Η υποδράση αφορά στη στήριξη ενεργειών κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής παρέμβασης που απασχολείται στο γεωργικό τομέα (μέλη συνεταιρισμών ή συνεργατικών σχημάτων, αγροτών, κ.ά), προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους, να ανταλλάξουν γνώσεις και πρακτικές για την επίλυση πιθανών προβλημάτων τους, να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, της καινοτομίας και των
νέων τεχνολογιών.

19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών. Η υποδράση αφορά στη στήριξη ενεργειών κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος, στην υλοποίηση δραστηριοτήτων επίδειξης και ενημέρωσης και στις βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές καθώς και επισκέψεις ατόμων που απασχολούνται σε ΜΜΕ της περιοχής παρέμβασης, προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους, να ανταλλάξουν γνώσεις και πρακτικές για την επίλυση πιθανών προβλημάτων τους, να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών. 

19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα Μη Γεωργικό προϊόν. Η υποδράση αφορά σε στήριξη που αποσκοπεί στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων της περιοχής. Προβλέπεται η στήριξη για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση, μετεγκατάσταση και συγχωνεύσεις πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής μεταποιητικών επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά ως πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους.

19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. Ενισχύεται ο εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.


19.2.2.6 Ενίσχυση οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. Με την υποδράση προβλέπεται η στήριξη για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, στους τομείς:
Α) Της οικοτεχνίας που περιλαμβάνει τρόφιμα τα οποία παράγονται από τη μεταποίηση, μικρής κλίμακας, αγροτικών προϊόντων από τον επαγγελματία αγρότη, στη μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, τα οποία προορίζονται για άμεση διάθεση στον καταναλωτή.

 Β) Πολυλειτουργικών αγροκτημάτων που συνδυάζουν την καλλιέργεια/παραγωγή προϊόντων (φυτικής ή/και ζωικής παραγωγής με την επισκεψιμότητα (υποδοχή, φιλοξενία, εστίαση κλπ). Στις επιχειρήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται επίσης εκπαίδευση, συμμετοχή σε δραστηριότητες, οικοτεχνία, εκθετήρια και μουσειακά εκθέματα, επιδεικτική λειτουργία εγκαταστάσεων κλπ.


19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. Η δράση αφορά σε στήριξη που αποσκοπεί στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων της περιοχής. Προβλέπεται η στήριξη για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση, μετεγκατάσταση και συγχωνεύσεις πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής επιχειρήσεων που αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης ή του βάμβακος, με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν, εκτός από τα προϊόντα αλιείας .


19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. Ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.


19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. Ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου.


19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. Με την υποδράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με σκοπό να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού και να συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή παρέμβασης.


19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό. Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και /ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.


19.2.7.7 Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών. Η υποδράση ενισχύει την οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών, οι οποίοι αλληλεπιδρούν με στόχο την ανάδειξη προϊόντων (όπως παραγωγοί, ενώσεις παραγωγών, συνεταιρισμοί, μεταποιητές).

Είδος ενίσχυσης και ποσά στήριξης

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000 € για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις. Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει πράξη με προϋπολογισμό στα ανωτέρω όρια. Ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας πράξης αποτελεί η διαθεσιμότητα των πόρων της πρόσκλησης. Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000,00 € την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, (τρέχον έτος και 2 προηγούμενα), σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.
Δυνητικοί Δικαιούχοι για τις ανωτέρω υποδράσεις

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, και σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται σε κάθε υποδράση.
Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.  Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/ την δυνητικό δικαιούχο. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 02.07.2019, ώρα: 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 2.12.2019, ώρα: 15:00 

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΚΣΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών και έως ώρα 15.00, να υποβάλλουν ιδιοχείρως (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) στην ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ, ( διεύθυνση Λεωφόρος Ιωαννίνων 210, ΤΘ 146, ΤΚ 48100), αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, ό πως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II, «ΙΙ_2 Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 15:00 στα γραφεία της εταιρείας ή στα τηλέφωνα 2682089150,1 & 268107715 (κ. Γιώργος Άρμπυρος, Γιάννης Γεωργίου και Ανθή Σταμάτη ), email: etanam@etanam.gr. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στους ιστότοπους www.espa.gr, www.agrotikianaptixi.gr και www.etanam.gr, (ηλεκτρονική σελίδα ΟΤΔ). Η πλήρης πρόσκληση με τα παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της ΟΤΔ, είτε μέσω του διαδικτύου. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο