Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων σήμανσης(WetlandLife)

 

Η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ στο πλαίσιο των σκοπών και των δραστηριοτήτων της διαχειρίζεται προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και προωθεί τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς.

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1751/24-08-2021 Πρόσκλησης για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020, με τίτλο «Δραστηριότητες Συνεργασίες», η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ συμμετέχει στην ενταγμένη Πράξη στο Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας  2014 – 2020 «Ζωή στους Υγροβιότοπους», με κωδικό ΟΠΣ 5150034.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την ως άνω ενταγμένη Πράξη, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ θα αναθέσει με την μέθοδο της απευθείας ανάθεσης με πρόχειρο διαγωνισμό, σε έναν (1) έως πέντε (5) αναδόχους, ανάλογα με την οικονομική τους προσφορά ανά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε) τα ακόλουθα:

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) πινακίδων σήμανσης περιβαλλοντικού περιεχομένου για το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) πινακίδων σήμανσης αρχαιολογικού – ιστορικού περιεχομένου για Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Προμήθεια πέντε (5) πινακίδων σε πιστοποιημένη γραφή Braille για το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: Κατασκευή πέντε (5) στύλων για την στερέωση και τοποθέτηση των πινακίδων σε πιστοποιημένη γραφή Braille, στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε: Δημιουργία συστήματος QR Code Info και δημιουργία μοναδικού QR Code για κάθε μία από τις πέντε (5) πινακίδες των ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α & Β

Το συμβατικό αντικείμενο των προαναφερόμενων ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ περιγράφεται στο σημείο 2 «Βασικά στοιχεία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος», της παρούσας πρόσκλησης. Για τις ανάγκες υλοποίησης των ανωτέρω, η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ προτίθεται να προβεί στην ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών ανά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Α, Β, Γ, Δ & Ε), με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο