Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου ΠΑΛΥΘ

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου της «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τίτλο “Επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της προτεραιότητας 3 “Προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και προαγωγή της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας” του προγράμματος “Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021 – 2027”»

 Η ΟΤΔ στο πλαίσιο υλοποίησης της με αριθμ. πρωτ.: 1791/07-09-2023 (ΦΕΚ 5462/Β/2023) Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, καλεί υποψήφια εταιρικά σχήματα να υποβάλλουν προτάσεις για την Επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της προτεραιότητας 3 “Προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και προαγωγή της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας” του προγράμματος “Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021 – 2027”.

Σκοπός της εν λόγω πρόσκλησης είναι η επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης, των περιοχών εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 του ΠΑΛΥΘ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 καθώς και των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης που θα εφαρμοστούν σε αυτές.

Η «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» λειτουργώντας ως Ομάδα Τοπικής Δράσης, που εφαρμόζει τοπικά προγράμματα LEADER και LEADER αλιείας στην περιοχή των  Νομών Πρέβεζας & Άρτας, διαθέτοντας πολύ μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και εφαρμογή σχετικών τοπικών προγραμμάτων, θα αποτελέσει τον επικεφαλής εταίρο συνεργατικού σχήματος ΟΤΔ, στον οποίο συμμετέχουν ακόμη η «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρία Ο.Τ.Α» και η «Αναπτυξιακή ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» με σκοπό τη συμμετοχή στην ανωτέρω πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων και το σχεδιασμό, κατάρτιση και υλοποίηση τοπικής στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης ΤΑΠΤοΚ, εντός γεωγραφικά προσδιορισμένης αλιευτικής ζώνης στην περιοχή «Αμβρακικού-Ηπείρου».

Πρόσκληση

Μετάβαση στο περιεχόμενο