Σχέδιο Διαπεριφερειακής Συνεργασίας  
«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020

Ενωσιακή Προτεραιότητα 4

Άρθρο 64 «Δραστηριότητες Συνεργασίας»

 Η Πράξη «Πρωτοβουλία Αλιέων για την Προστασία του Περιβάλλοντος», είναι ένα σχέδιο διαπεριφερειακής συνεργασίας, τεσσάρων (4) Ομάδων Τοπικής Δράσης Αλιείας με λιμνοθάλασσες στην περιοχή παρέμβασής τους, το οποίο στόχευσε στην πιλοτική εφαρμογή της διαχείρισης των λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, που παράγονται κατά την αλιευτική δραστηριότητα, ώστε να ευαισθητοποιήσει, κινητοποιήσει και κατευθύνει τον αλιευτικό κλάδο στην μείωση της λιμνοθαλάσσιας ρύπανσης.

Ομάδες Τοπικής Δράσης Αλιείας και Περιοχές Εφαρμογής

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης Αλιείας που υλοποίησαν την Πράξη «Πρωτοβουλία Αλιέων για την Προστασία του Περιβάλλοντος» και οι περιοχές εφαρμογής της, είναι:

  • ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (συντονιστής εταίρος): Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού
  • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. ΟΤΑ: Λιμνοθάλασσα Κορισσίων
  • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Λιμνοθάλασσα Λούτσα Παπαδιά
  • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΤΑ: Λιμνοθάλασσα Τσοπέλι

Αποτελέσματα και Ενέργειες Πράξης

  • Δικτύωση και συνεργασία άμεσα εμπλεκόμενων φορέων για την διαχείριση των λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων. Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες δικτύωσης για την ενημέρωση, προσέλκυση και συνεργασία των άμεσα εμπλεκόμενων συντελεστών για την διαχείριση των λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων
  • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των τοπικών συντελεστών. α) εκπονήθηκε οδηγός διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο οποίος αποσκοπεί στην αναβάθμιση των γνώσεων των εμπλεκομένων σχετικά με το σύστημα διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, με έμφαση στους αλιείς των λιμνοθαλασσών, που αποτελούν σημαντική συνιστώσα για την προστασία και τη διατήρηση των λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων και β) πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικά εργαστήρια σε αλιείς των λιμνοθαλασσών, αφενός για την βελτίωση του βαθμού κατανόησης του ρόλου τους, στην διαχείριση των λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων και αφετέρου για την κατανόηση των δυνητικών οφελών από την εμπλοκή τους στην διαδικασία αυτή
  • Προσδιορισμός σταδίων και μέσων συλλογής και διαχείρισης των απορριμμάτων στους υγροβιότοπους για κάθε εμπλεκόμενη περιοχή. Πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή της διαχείρισης των απορριμμάτων σε κάθε εμπλεκόμενη περιοχή κατά την οποία: α) κατασκευάστηκαν χειροκίνητες πρέσες συμπίεσης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, για την συμπίεση των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από τους αλιείς των λιμνοθαλασσών, προς αποφυγή συσσώρευσης των απορριμμάτων σε μεγάλες ποσότητες, στους χώρους εργασίας τους και για την διευκόλυνση της μεταφορά των απορριμμάτων στα σημεία αποκομιδής, β) διατέθηκαν κάδοι για την συγκέντρωση και εναπόθεση των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, από τους αλιείς των λιμνοθαλασσών, τόσο για πριν όσο και για μετά την συμπίεσή τους, γ) πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με αλιείς και αρμόδιους φορείς για τα υφιστάμενα και τα δυνητικά ιδανικά σημεία εναπόθεσης των συμπιεσμένων απορριμμάτων, προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά η διαδικασία διαχείρισης και επεξεργασίας τους
  • Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικής και οικονομικής αποτίμησης των συλλεχθέντων απορριμμάτων για κάθε εμπλεκόμενη περιοχή. Εκπονήθηκε μελέτη σχετικά με την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των απορριμμάτων και το πρόγραμμα διαχείρισης των απορριμμάτων, τόσο από περιβαλλοντικής όσο και από οικονομικής άποψης, προκειμένου να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα συμπληρωματικών ενεργειών, που θα ενισχύουν τον σκοπό της επίτευξης/διατήρησης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στις λιμνοθάλασσες
  • Κατάρτιση σχεδίου δράσης για την εφαρμογή πολιτικής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων για κάθε εμπλεκόμενη περιοχή. Καταρτίστηκε σχέδιο δράσης για την εφαρμογή πολιτικής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικών, ενεργειών και δράσεων
  • Προβολή της Πράξης. Διανεμήθηκαν φυλλάδια για την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, πραγματοποιήθηκαν ημερίδες από τους εμπλεκόμενους εταίρους για την διάχυση των αποτελεσμάτων της Πράξης και διοργανώθηκε Συνέδριο για την διαχείριση απορριμμάτων αλιευτικής δραστηριότητας σε προστατευόμενες περιοχές, απευθυνόμενο κυρίως στους αλιευτικούς συνεταιρισμούς, που μισθώνουν λιμνοθάλασσες σε όλη την χώρα.
 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ
Οδηγός Διαχείρισης Απορριμμάτων
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΙΕΩΝ
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο