Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας

Δημοσιοποίηση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης

Αξιολογημένων Προτάσεων της 2ης Πρόσκλησης

 (Κωδικός Πρόσκλησης 63–CLLD.7.1 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5750)

   με τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014

“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” – ΤΑΠΤοΚ – CLLD/leader  
του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»

 

 Η «Αναπτυξιακή  Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού Α.Ε. – Αναπτυξιακός Ο.Τ.Α.» (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης 63–CLLD.7.1 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5750) με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»  (Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” – ΤΑΠΤοΚ – CLLD/LEADER) στο πλαίσιο του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», του Τοπικού Προγράμματος CLLLD/LEADER.

 Το αναλυτικό αποτέλεσμα των σταδίων της αξιολόγησης της Αίτησης Χρηματοδότησης απεικονίζεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι Δικαιούχοι, με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης. Παράλληλα, ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των Αξιολογημένων Προτάσεων έχει κοινοποιηθεί και στους δυνητικούς δικαιούχους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της αριθμ. πρωτ. 208/16-03-2022 2ης πρόσκλησης (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5750). Οι ενστάσεις υποβάλλονται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και έως την Τρίτη  15/11/2022 και ώρα 15:00. Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από το Δικαιούχο.

Οι Προτάσεις θα θεωρούνται οριστικά ενταγμένες, με την ολοκλήρωση της εκδίκασης τυχόν ενστάσεων, την οριστικοποίηση του Πίνακα Κατάταξης και την Έκδοση Απόφασης Ένταξης από την ΕΔΠ CLLD/Leader του Τοπικού Προγράμματος της ETANAM AE OTA.

Μετάβαση στο περιεχόμενο