Προσωρινός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων ΠΑΑ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης

Προσωρινός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων ΠΑΑ

Η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ  ανακοινώνει σήμερα την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος, Μέτρου 19.2 παρεμβάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER.

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των 12 αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στην ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ και η διαδικασία διοικητικού ελέγχου.

Ο Προσωρινός Πίνακας των Αποτελεσμάτων θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών, λαμβανομένου υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δυνητικών δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά υποδράση.

Επί του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα  υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 31 της ΥΑ 1337/04.5.2022(Β΄2310)   και τη σχετική πρόσκληση, εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την επομένη της έγγραφης ενημέρωσης. 

Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών και  σύμφωνα με τις Οδηγίες κατάθεσης αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής CLLD/LEADER. H προσφυγή θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη με την ανάλογη τεκμηρίωση (να αναφέρονται συνεκτικά οι λόγοι στα πεδία στο ΠΣΚΕ) επισυνάπτοντας τυχόν δικαιολογητικά και το εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσης αποστέλλεται μαζί με τα συνημμένα αυτής το αργότερο την επόμενη ημέρα της ηλεκτρονικής υποβολής, στην ΟΤΔ ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ (Λ. Ιωαννίνων 210 , 48100 Πρέβεζα).

Διευκρινίζεται ότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη συμπληρωματικό δικαιολογητικό, σε περίπτωση που ήταν εφικτή η ανάρτησή του στο ΠΣΚΕ.

Η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών/ενστάσεων θα είναι δυνατή από την Τετάρτη 24/01/2024 έως και την Πέμπτη  01/2/2024.

Για το αποτέλεσμα της εξέτασης της προσφυγής θα ενημερωθούν οι ενιστάμενοι ατομικά με επιστολή. Εκπρόθεσμη υποβολή προσφυγής (ηλεκτρονική και έντυπη) δεν γίνεται δεκτή.

Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης των προσφυγών από την επιτροπή προσφυγών της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ, συντάσσεται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης της αρχικής αξιολόγησης, με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο