Προσωρινός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Δημοσίων έργων ΠΑΑ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης – Προσωρινός Πίνακας
2ης πρόσκλησης πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα

Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020

Δράση  19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»

Η Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου- Αμβρακικού ΑΕ Αναπτυξιακός ΟΤΑ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. 143/10.04.2023 (κωδ. ΟΠΣΑΑ Μ2953931) 2ης    Πρόσκλησης   Πράξεων  Δημόσιου Χαρακτήρα του Μέτρου 19, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020, Δράση  19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», δημοσιοποιώντας τον Προσωρινό Πίνακα κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων.

Το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της αίτησης στήριξης απεικονίζεται στο ΟΠΣΑΑ (http://www.opsaa.gr/RDIIS )στο οποίο έχουν όλοι οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρόσβαση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης στήριξής τους.

Επισημαίνεται ότι, η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των ενδικοφανών προσφυγών στο ΟΠΣΑΑ  είναι 7 εργάσιμες ημέρες  από την κοινοποίηση στους δικαιούχους, ατομικά με απόδειξη παραλαβής, του Προσωρινό Πίνακα κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων  και εξετάζεται από επιτροπή προσφυγών της  Περιφέρειας.

Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται ατομικά ο κάθε δικαιούχος για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, με απόδειξη παραλαβής αναφέροντας το δικαίωμα για την υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής.

Εφόσον προκύπτει προσφυγή o δικαιούχος οριστικοποιεί την προσφυγή του στο ΟΠΣΑΑ και το εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσης αποστέλλεται μαζί με τα συνημμένα αυτής, στην ΟΤΔ ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ (Λ. Ιωαννίνων 210 , 48100 Πρέβεζα).

Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών σύμφωνα με το άρθρο 31 της 1337/04.5.2022 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τη σχετική πρόσκληση. Ο καθορισμός των χρηματοδοτούμενων πράξεων θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά υποδράση, των προτάσεων  που αξιολογήθηκαν ως «ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ προς Στήριξη»

Ο πίνακας αποτελεσμάτων δημοσιοποιείται στην Ιστοσελίδα της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. O.T.A. www.etanam.gr.

Συνιστούμε, οι φορείς  να μελετήσουν τις εγγραφές που εμφανίζονται στο ΟΠΣΑΑ, και την Αναφορά Αξιολόγησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο