Δημοσιοποίηση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης 

Αξιολογημένων Προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης με τίτλο
«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014

“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” – ΤΑΠΤοΚ – CLLD/leader  
του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»

 

 

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο.Τ.Α.» (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, έπειτα από :

  •    την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών της  αριθ. πρωτ. 133/18.11.2021 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5083) 1ης πρόσκλησης  «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER,
  •   την υπ. αριθμ. 48/8.3.22 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD / LEADER. 

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 

τον ΟΡΙΣΤΙΚΟ πίνακα Εντάξεων της 1ης Πρόσκλησης με τίτλο «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών», τον οποίο μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω :

Μετάβαση στο περιεχόμενο