Οριστικός Πίνακας Κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας

Δημοσιοποίηση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης 

Αξιολογημένων Προτάσεων της 2ης Πρόσκλησης με τίτλο:
«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014

“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” – ΤΑΠΤοΚ – CLLD/leader  
του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»

 

 

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο.Τ.Α.» (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020,

έπειτα από :

  • την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών της  αριθ. πρωτ. 208/16.03.2022 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5750) 2ης πρόσκλησης «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER,
  • την υπ. αριθμ. 57/10.11.22 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER.

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 τον ΟΡΙΣΤΙΚΟ πίνακα Εντάξεων της 2ης Πρόσκλησης με τίτλο «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών», τον οποίο μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω :

Μετάβαση στο περιεχόμενο