Οριστικός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων ΠΑΑ 2014-2020

Η ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙOY ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ  Α.Ε- Αναπτυξιακός ΟΤΑ (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) » με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, και την αριθμ. 81/08.02.2024 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER  

ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. 292/28-8-2023 με κωδ.: 19.2_2/M 2953931, 2ης Πρόσκλησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα , Μέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020,  με τη δημοσιοποίηση του ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.

Επιπλέον, ζητείται από όλους τους προς ένταξη  δικαιούχους να υποβάλλουν Ενυπόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση ( με το γνήσιο της υπογραφής ) περί αποδοχής των όρων της ΥΑ άρθρο 20 της. 1337/4-5-2022 (Β’ 2310) και  Πρόθεσης Υλοποίησης (σύμφωνα με υπόδειγμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΝΑΜ  ΑΕ ΟΤΑ), αναφέροντας ότι σκοπεύουν ή ΔΕΝ σκοπεύουν να υλοποιήσουν το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και χρονοδιάγραμμα που δηλώνουν στην αίτηση στήριξης τους”. Η δήλωση αυτή πρέπει να κατατεθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης των Οριστικών  αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Προκειμένου η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ  να προβεί στην έκδοση Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων για τις εγκεκριμένες πράξεις, (Άρθρο 12 ΥΑ 1337/04.05.2022) όπως αυτή ισχύει, σύμφωνα με τις θεσμικές προθεσμίες, παρακαλούμε να προσκομίσετε ΑΜΕΣΑ τα κάτωθι δικαιολογητικά έως την Παρασκευή , 16.02.2024.

  1. Προσκομίζονται κατά περίπτωση για Φυσικά Πρόσωπα / Νομικά Πρόσωπα :

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, που θα τεκμηριώνουν ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης για τα φυσικά πρόσωπα ή ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης, λύσης, εκκαθάρισης, για τα νομικά πρόσωπα.

  1. Για τις υπό σύσταση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,

Έναρξη δραστηριότητας στην οικεία ΔΟΥ, και προσκόμιση του μητρώου TAXIS με το ΑΦΜ της συστημένης πλέον δικαιούχου εταιρείας και για εταιρείες το καταστατικό σύστασης δημοσιευμένο στο ΓΕΜΗ.

Παρακαλούμε για την άμεση προσκόμισή τους στην ΟΤΔ (η μη προσκόμιση ΑΦΜ και έναρξης για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις έως την Παρασκευή , 16.02.2024 θα επιφέρει την Ανάκληση  της πράξης με απόφαση της ΕΔΠ).

Κατόπιν έκδοσης των Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων θα ακολουθήσει νεότερη ατομική ενημέρωση  για τη διαδικασία υπογραφής Σύμβασης μεταξύ των εγκεκριμένων – ενταγμένων πλέον δικαιούχων και της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ, καθώς και για τους όρους – υποχρεώσεις που διέπουν την υλοποίηση της ενταγμένης πράξης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο