Οριστικός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Δημοσίων έργων ΠΑΑ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης – Οριστικός Πίνακας
2ης πρόσκλησης πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα

Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020

Δράση  19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Η Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου- Αμβρακικού ΑΕ Αναπτυξιακός ΟΤΑ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. 143/10.04.2023 (κωδ. ΟΠΣΑΑ Μ2953931) 2ης Πρόσκλησης Πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα του Μέτρου 19, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020, Δράση  19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», δημοσιοποιώντας τον Οριστικό Πίνακα κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων.

Το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της αίτησης στήριξης απεικονίζεται στο ΟΠΣΑΑ (http://www.opsaa.gr/RDIIS) στο οποίο έχουν όλοι οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρόσβαση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης στήριξής τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο