1η Πρόσκληση «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΕΠΑλΘ 2014-2020

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

(παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων)

Στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020), ο Ενδιάμεσος Φορέας Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού Α.Α.Ε. ΟΤΑ, κατόπιν της υπ. αριθμ. 41/02-09-2021 απόφασης της ΕΔΠ CLLD/LEADER, καλεί τους ενδιαφερόμενους (δυνητικούς δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση εφαρμόζονται στην περιοχή εφαρμογής Αλιείας του τοπικού προγράμματος της  Αναπτυξιακής Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού Α.Ε. ΟΤΑ, (επιλεγμένες Τ.Κ. των Π.Ε. Άρτας  και Πρέβεζας ). Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΤΘΑ), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 957.672,00.

Η παρούσα Πρόσκληση περιλαμβάνει επιλεγμένους ΚΑΔ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA Πρόσκλησης) και τις ακόλουθες δράσεις:

Α) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα.

Β) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/την δυνητικό δικαιούχο.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ: 10/9/2021, ώρα: 13:00 μμ

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ : 10/12/2021, ώρα: 16:00 μμ

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 – 15:00 στα γραφεία της εταιρείας (οδός Λεωφόρος Ιωαννίνων 210 Πρέβεζα) ή στα τηλέφωνα 2682089150 και 2681077115 (κα. Σταμάτη Ανθή  και κ. Γεωργίου Γιάννη ), ή στο e-mail: etanam@etanam.gr.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε όλο το πληροφοριακό υλικό της Πρόσκλησης με τις εκάστοτε τροποποιήσεις της.

Μετάβαση στο περιεχόμενο