ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD LEADER

 

 Η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ ενημερώνει τους δικαιούχους για την αλλαγή της διαδικασίας πληρωμών των Ιδιωτικών και Δημόσιων έργων ενταγμένων στο ΠΑΑ 2014-2020 .

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 5462/22.12.2021 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 από 1.1.2022 οι πληρωμές των δικαιούχων του υπομέτρου  19.2  CLLD/LEADER  δεν θα πραγματοποιούνται πλέον από τις ΟΤΔ  αλλά   θα πραγματοποιούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ,  με   στόχο   τη συμμόρφωση   της   χώρας   και   του   ΠΜ 2014-2020   στις   απαιτήσεις  της   ενωσιακής νομοθεσίας,  μειώνοντας  τον  κίνδυνο  από  πιθανές  δημοσιονομικές  διορθώσεις  από  τα ελεγκτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί κρισιμότατο παράγοντα η όσο το δυνατόν ταχύτερη ενεργοποίηση της νέας διαδικασίας πληρωμών, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί έως την 01/03/2022.

Κατόπιν αυτών και έως την ενεργοποίηση του νέου συστήματος  πληρωμών του υπομ. 19.2 του ΠΑΑ2014-2020, σας ενημερώνουμε  ότι οι δικαιούχοι μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλλουν  αιτήματα πληρωμής για τα οποία η ΕΤΑΝΑΜ  μπορεί  να προβεί  στην αξιολόγηση και στην οριστικοποίηση του διοικητικού ελέγχου αυτών προκειμένου

όταν θα είναι έτοιμο το νέο σύστημα πληρωμής να γίνουν άμεσα οι πληρωμές.    

Με τη διαδικασία αυτή  θα υπάρξουν  “ώριμες ”  πληρωμές προκειμένου να συντμηθεί  o χρόνος πληρωμής των δικαιούχων.

Από την έναρξη των πληρωμών και έως 31.12.2021 η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ έχει καταβάλει σε δικαιούχους Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων του υπομέτρου 19.2 το ποσό των 789.091,88€.

 

 

Γιώργος Άρμπυρος

Γενικός Διευθυντής

Μετάβαση στο περιεχόμενο