Απόφαση Ένταξης Πράξεων 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας

Δημοσιοποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων

 

της 2ης Πρόσκλησης με τίτλο:
«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

 

Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014

“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” – ΤΑΠΤοΚ – CLLD/leader  
του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»

 

 

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο.Τ.Α.» (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020,

έπειτα από :

  • Την με αρ. πρωτ. 327/10-11-2022 εισήγηση του προϊσταμένου του Ενδιάμεσου Φορέα,
  • Την με αριθ. 57/10-11-2022 έγκριση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, όπως αυτά καταγράφονται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στον Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων,

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 την Απόφαση Ένταξης Πράξεων της 2ης Πρόσκλησης με τίτλο «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών», την οποία μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω :

Μετάβαση στο περιεχόμενο