Απόφαση Ένταξης Πράξεων 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών ΠΑΑ

 
Δημοσιοποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων
της 2ης Πρόσκλησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του ΠΑΑ 2014-2020
 

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο.Τ.Α.» (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) ανακοινώνει την ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ της με αρ. πρωτ. 292/28.08.2023 (6ΛΡΠ46ΝΠΜ0-ΘΙΙ) 2ης πρόσκλησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, με τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στις Υποδράσεις 19.2.2.3, 19.2.3.1 και 19.2.3.3 του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα», του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» του ΠΑΑ 2014-2020.

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο