Δημοσιοποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων

  της 1ης Πρόσκλησης με τίτλο
«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014

“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” – ΤΑΠΤοΚ – CLLD/leader  
του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»

 

 

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο.Τ.Α.» (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, έπειτα από :
  • Την με αρ. πρωτ. 1306/4.3.2022 εισήγηση του προϊσταμένου του Ενδιάμεσου Φορέα,
  • Την με αριθ. 48/08-03-2022 έγκριση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, όπως αυτά καταγράφονται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στον Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων,

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 

την ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ της 1ης Πρόσκλησης με τίτλο «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών», την οποία μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω :

Απόφαση Ένταξης

Μετάβαση στο περιεχόμενο